FORMSTUDIE: STÅLPLATE

Title:
Formstudie: Stålplate / Portabel skulptur
Form potential: Steel plate / Portable sculpture

Materials/Technique: Laser cut stainless steel plate

Size: Original plate size 3 x 1,5 meters

When: June 2016

Where: Odderøya, Kristiansand during Qunst25

Acquired by: Stiftelsen Meta Hansen Kulturhus

En stålplate er ikke bare en plate av stål.

Skulpturens materiale er rustfritt stål som har blitt strimlet opp ved bruk av laser. Selv om platen er strimlet og virker å bestå av mange enkeltstående deler , er de fremdeles forbundet i ett stykket i hver ende. Ved å føre endestykkene av strimlene i bakken lages et holdepunkt, noe som muliggjør at strimlene kan innta en ny, spent form. Min innfallsvinkel er å bruke minst mulig påvirkningskraft for at materialet skal inntatt en ny form og få vist hvilket potensiale som bor i det. Når endestykkene blir dratt opp av bakken, søker strimlene tilbake til utgangspunktet. Tilbake til platen. Denne tilbakevirkende kraft gjør det mye enklere å skulle transportere platen fra sted til sted. På denne måten får man en portabel skulptur som tilpasser seg og endrer form etter forholdene, som man kan pakke ned og ta med seg når den har utspilt sin rolle.

Det finnes materialer som i utgangspunktet kun er til for å bli noe annet – en wire brukes ofte til å bunte ting sammen, en stålplate brukes gjerne til å bygge volum, eller å bare være flat. Når platen endrer funksjon endrer den ofte navn eller betegnelse, selv om den ikke nødvendigvis endrer form. Den får uansett gjerne et navn som definerer funksjonen. Det kan være Hylle eller Vegg. Men noen materialer inneholder skjulte kvaliteter i sin opprinnelige form. Eksempelvis inneholder wire og stålplater en indre spenning som utgjør en form for liv. Spenningen er også det som gjør at man må bruke makt for å bearbeide dem.

I mitt prosjekt undersøker jeg tilsynelatende kjedelige og normale materialers iboende potensiale for form. En strimlet stålplate kan for eksempel gå fra å være flat og stille til å bli sprell levende, kun ved hjelp av noen faste holdepunkter. Fjerner man holdepunktene, søker strimlene tilbake til utgangspunktet. Tilbake til det flate.

Jeg søker materialer som bare trenger litt hjelp og støtte på veien til å nå sitt potensiale.

A plate of steel is not only a plate of steel.

The material is stainless steel which has been shredded by the use of laser. Although the plate is shredded and seems to consists of many parts, they are still connected at each end. By putting the end pieces in the ground it creates a kind of reference point, which enables the strips to adopt to a new form. I seek to use minimum effect for the material to reveal the form potential within. When the end pieces are retracted, the strips seek back to square one. Back to the plate. This retroactive effect makes it much easier to transport the plate from place to place. In this manner, you get a portable sculpture that adapts and changes its shape under the circumstances, packing up the sculpture after the exhibitions.