ISO 216 i 256 FARGER

Title:
ISO 216 i 256 farger – slekters gang
ISO 216 in 256 Colours – Generation Passes

Materials/Technique: Digital Graphic Art

Size: A0-format – 841 x 1189 mm

When: October 2016

Where: Lillesand Art Society

I dette arbeidet har et portrettfotografi blitt stykket opp i 256 farger gjennom digital behandling. Arbeidet er en oppløsning, undersøkelse eller tilblivelse i 256 farger som er fordelt på ni motiver i A0-format. Prinsippet som følges er den internasjonale standarden for papirstørrelser (ISO).

De 256 fargene har blitt halvert fra motiv til motiv, der fargene til slutt står igjen som 256 isolerte enkeltelementer.
• I det første motivet – A0 på A0 – ser vi totalen av de 256 fargene (portrettet) i A0-format på et ark i A0.
• I neste motiv – A1 på A0 – ser vi fargene i A1-format – 2 motiver i 128 farger hver – på et ark i A0.
• Deretter A2-format – 4 motiver i 64 farger – på A0, og sånn fortsetter halveringen helt ned til A8-format på A0-ark.

Hvis hver halvering var en tilbakeskuende titt på forrige slektsledd og generasjoner som vi mennesker består av, ville det være ca. 270 år mellom A0 og A8. I A8-format ser vi alle de 256 menneskene som levde på samme tid for ca. 270 år siden, dog uavhengig av hverandre. Alle disse måtte til for at det siste mennesket i rekken skal kunne leve. Arbeidet viser at du er et resultat av 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4 og til slutt 2 – 510 mennesker før deg. På denne måten blir arbeidet en visualisering av både ett og mange liv, og forteller historien om oss alle. Arbeidet viser at vi ikke er alene, men er en del av en større sammenheng som både har pågått og pågår akkurat nå.

Om ISO
ISO 216 spesifiserer internasjonal standard (ISO) papirstørrelser, som blir brukt i de fleste land i verden. ISO 216 definerer to serier med papirstørrelser: A og B, hvorav A-formatene er mest kjent. Papirformatene i A-serien har som utgangspunkt et papirformat på 841 × 1189 mm, tilsvarende 1 m². De øvrige formatene fremkommer ved halvering av papirarket på tvers.

Tallet 256 forekommer i dataprogrammer, spesielt i 8-bits systemer og brikker med RAM. 256 er også antall forskjellige verdier i fargespektret i digitale farger (256 grader av rødt, 256 grader av grønt og 256 grader av blått brukt i 24-bits fargesystemer). 256 er antallet mulige farger i en GIF eller en 256-farger (8-bit) bitmap.

In this work, a portrait photograph has been divided up in 256 colors through digital processing. The 256 colors are divided in 9 motifs in A0 format. The principle followed is the international standard paper size (ISO).

The 256 colors have been halved from motif to motif, where the colors at the end become 256 isolated items.
• In the first motif – A0 A0 on – we see the total of the 256 colors (portrait) in A0 format on a sheet of A0.
• In the next motif – A1 on A0 – we see colors in A1 format – 2 motifs with 128 colors each – on a sheet of A0.
• Then A2 size – 4 designs in 64 colors – on A0, and so it goes on halving down to A8 format on the A0 sheets.

If every motif was a previous generation we, the living, is a result of, there would be around 270 years between A0 and A8. In A8 format, we see all of the 256 people who lived at the same time for about 270 years ago. All these lives went to make your one. The work shows that you are a result of 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4 and finally 2 – in total 510 people before you. This makes the work a visualization of both one and many lives, and it tells the story of all of us. The work reveals that we are not alone, but are part of a larger context.

ISO 216
ISO 216 specifies international standard (ISO) paper sizes, which are used in most countries in the world. ISO 216 defines two series of paper sizes A and B, of which A-formats are most familiar. The paper sizes in A-series has as a starting point a paper format at 841 × 1189mm, equivalent to 1 m². Other formats is obtained by halving the paper sheet transversely.

The number 256 is present in computer programs, particularly in 8-bit systems and pieces of RAM. 256 is also the number of different values ​​in the color spectrum in digital color (256 degrees of red, 256 shades of green and 256 degrees of blue used in 24-bit color systems). 256 is the number of possible colors in a GIF or a 256-color (8-bit) bitmap.