EPILOG

Title:
Epilog: Det etterlatte i de etterlatte
Epilogue: Left When Left

Materials: ibond, wood

Technique: Digital manipulated photo, laser

Size: 80 x 65 cm

When: November 2012

Where: GalleriNeuf, Det norske studentersamfund, Oslo

GalleriNeuf er stolte av å kunne presentere åpningen av utstillingen Epilog. Utstillingen består av verk av hÅkon gÅre, Kristoffer Fløtnes Kråkstad og Kim Sletbach Groustra.

Hukommelsen er en lenke.
Å huske er å lenke seg fast.

– Stig Sæterbakken

Verkene sirkler seg rundt minner, det som binder oss sammen. Vi frykter, vi går, vi mistes for hverandre; etter at det fysiske øyeblikket er over er det restene, minnene, det som blir igjen etterpå, som blir den siste bekreftelsen på den intimiteten som en gang var.

Epilog omhandler frykten som gjennomsyrer det stadige, gjentagende øyeblikket som tiden utgjør, og hvordan minnene, øyeblikkets endelige rest, blir den røde tråden som binder oss sammen på tross av tid og rom, på tross av vår begrensede fysiske tilstedeværelse.

Verkene veksler mellom forskjellige stadier ved denne prosessen. Før selve øyeblikket inntreffer. Eller etterpå, som den som blir igjen. Eller som den som befinner seg et annet sted, i drømmen.

Gallery Neuf is proud to announce the opening of the exhibition Epilogue. The exhibition consists of works by hÅkon gÅre, Kristoffer Fløtnes Kråkstad and Kim Sletbach Groustra.

The works circles around memories, what binds us together. We fear, we go, we are lost for each other; after the physical moment, memories remains, which is the final confirmation of the intimacy that once was.

Epilogue deals with the fear that permeates the continual, repetitive moments that time consists of, and how memoriesbecome the thread that binds us together in spite of time and space, in spite of our limited physical presence.

The works alternate between different stages of this process. Before the actual moment occurs. Or afterwards, as the remaining. Or that which is elsewhere, in the dream.